VERTROUWENSPERSOON

GOLFCLUB ZEEGERSLOOT

 

Behoefte aan een luisterend oor?

Golfen kan soms flink verstoord worden door ongewenst gedrag. Een grauw en een snauw, niet eentje maar de hele ronde door, vernederingen, discriminerende opmerkingen, kortom, onhebbelijkheden die je meeneemt naar huis en je dwars blijven zitten. Als je behoefte hebt aan een luisterend oor, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de golfclub. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor leden van Zeegersloot, maar voor iedereen die onheus wordt bejegend op het golfterrein. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding, wij zijn geen golfpolitie, maar wij kunnen wel hulp en advies geven en met elkaar zoeken naar een oplossing, het liefst in een informele sfeer. Maar als er opgeschaald dient te worden, omdat er sprake is van meer dan een klein incident, dan kijken wij samen naar de mogelijkheden. U kunt ons vinden op de website. En in het reglement ‘ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon’ leest u onze taken en bevoegdheden en vindt u een (niet limitatieve) opsomming van ongewenst gedrag. Maar bij twijfel, neem gerust contact met ons op, dan praten wij erover en kijken wij wat bij je past! Nol van der Drift en Karin Heins e-mail adres: vertrouwenspersoongcz@zeegersloot.nl

REGLEMENT ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN EN DE VERTROUWENSPERSOON           

Inleiding Wanneer een ander je voor, tijdens of na het golfen lastig valt bij jouw bezoek aan Golfclub Zeegersloot met zijn of haar ongewenst gedrag en je hebt behoefte om hierover met iemand te praten, dan kan dat met de vertrouwenspersoon van de golfclub. De vertrouwenspersoon biedt je in een veilige omgeving een luisterend oor en kan je helpen om een voor jou passende oplossing te vinden. Wat je vertelt, wordt volkomen vertrouwelijk behandeld.
Wie kan er contact opnemen met de vertrouwenspersoon? Het bestuur van de golfclub benoemt de vertrouwenspersoon binnen de golfclub dus het is evident dat de vertrouwenspersoon er in ieder geval is voor de leden, voor de medewerkers van de administratie, de manager, de greenkeepers en de golfprofessionals. Maar er lopen natuurlijk meer mensen op het golfterrein rond en het bestuur is van mening dat de vertrouwenspersoon door iedereen benaderd zou moeten kunnen worden. Dus ook door de medewerkers van het restaurant De Zeeger en de gasten die een dagje komen golfen op ons terrein.
Wat is ongewenst gedrag? Dat is in het algemeen elk gedrag van de ander dat de melder sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Vormen van ongewenst gedrag zijn onder meer:

 • seksuele intimidatie
 • pesterij
 • roddel
 • bedreiging/intimidatie
 • discriminatie

Een nadere omschrijving daarvan:
seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang. Ook valt onder seksuele intimidatie het verstoren van de sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die het doelwit is, als vernederend of ongewenst wordt ervaren.
pesterij: het doelbewust verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.
roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van een persoon.
bedreiging/intimidatie: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de betrokkene te bewegen tot het afzien van bepaalde acties of meer in het algemeen om de betrokkene het normaal functioneren onmogelijk te maken.
discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen, die kwetsend zijn voor de ander.

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon

 • verzorgt de eerste opvang van een betrokkene die zich meldt wanneer hij of zij is lastig gevallen en hulp en advies nodig heeft;
 • bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • informeert de betrokkene over de verschillende mogelijkheden die er zijn, zoals klachtenprocedures;
 • geeft begeleiding als de betrokkene de zaak aan de orde wil stellen en ziet erop toe dat het dan gevolgde traject op een voor de betrokkene bevredigende wijze wordt afgerond;
 • verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • wijst in het geval van seksuele intimidatie de betrokkene erop dat de Golfclub Zeegersloot zich verplicht heeft daarbij direct de speciaal daarvoor aangestelde vertrouwenspersoon van de Nederlandse Golf Federatie (hierna: NGF) in te schakelen;
 • geeft binnen de golfclub voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
 • registreert gevallen van ongewenst gedrag op een geanonimiseerde wijze.

Wat zijn de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon

 • heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren, welke binnen of buiten de eigen locatie kunnen plaatsvinden;
 • staat aan de kant van de melder;
 • kan zich laten bijstaan door een (externe) deskundige;
 • kan bepaalde zaken signaleren en het bestuur naar aanleiding hiervan adviseren, zonder dat deze adviezen herleidbaar zijn naar een persoonlijke casus;
 • heeft geheimhouding, maar geen verschoningsrecht. Dus als een zaak bij de rechter komt, moet de vertrouwenspersoon openheid van zaken geven.

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon?
Het bestuur van de Golfclub Zeegersloot heeft twee vertrouwenspersonen benoemd, te weten Karin Heins en Nol van der Drift.
U kunt hen via de mail bereiken op e-mail adres vertrouwenspersoongcz@zeegersloot.nl.

Nadere informatie
De NGF heeft op haar website meer informatie over een veilig sportklimaat, te bereiken door middel van deze link: VEILIG SPORTKLIMAAT                          VEILIG SPORTKLIMAAT.

Ook is er een NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie, te bereiken door middel van deze link: NGF TUCHTREGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE   NGF TUCHTREGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE.