Contact & Adresgegevens

Golfclub Zeegersloot
Opgericht: 1984
Kromme Aarweg 5
2403 NB Alphen aan den Rijn

Secretaris:
Harry Duijm
E-mail: bestuur@zeegersloot.nl

Correspondentieadres:
Postbus 190
2400 AD Alphen aan den Rijn
Clubstatus & Nr: A 37

KvK-nummer: 40446950
Bankrekening: NL46 RABO 0391 6758 18

Secretariaat: 0172 – 584 394
Marette Bekooij, Nicolette van Haastregt – Hogenboom
E-mail: secretariaat@zeegersloot.nl(/a>

Caddiemaster / Servicedesk: 0172 – 445 441
Elize Preenen, Ellen Vreeswijk, Marcel de Bakker en Harbrecht van Kampen
E-mail: servicedesk@zeegersloot.nl

Restaurant De Zeeger: 0172 – 476880
Robert van den Bovenkamp
E-mail: info@dezeeger.nl

Contactformulier

 • Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Parkeerbeleid

Inleiding
In het verlengde van de door de gemeente Alphen aan de Rijn aan de Golfclub Zeegersloot verleende gebruikersvergunning en het daaraan gekoppelde GCZ-Ontruimingsplan is het bestuur van de Golfclub Zeegersloot in het kader van de bereikbaarheid van de GCZ-opstallen voor de diverse hulpdiensten genoodzaakt geweest een parkeerbeleid te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de volgende bepalingen.

A.  Algemeen

 1. Voertuigen van leden en gasten van Golfclub Zeegersloot en van Mangerie de Zeeger dienen te worden geparkeerd op de grote openbare parkeerplaats.
 2. Het is de volgende personen toegestaan hun voertuig te parkeren op de in de directe omgeving van het clubhuis gelegen parkeerplaatsen:
  1. bestuursleden van Golfclub Zeegersloot, ereleden en leden van verdienste;
  2. personeelsleden van Golfclub Zeegersloot en Mangerie de Zeeger, professionals en de caddiemaster;
  3. de “GCZ-Golf(st)er van het jaar”;
  4. leveranciers.
 3. De toewijzing van parkeerplekken is hen schriftelijk bekend gemaakt.
 4. Parkeren is voor deze personen uitsluitend toegestaan in de aangegeven vakken.
 5. Voor personen met een Invaliden Parkeerkaart zijn er 2 parkeerplaatsen op het openbare parkeerterrein, het terrein dat direct bij de toerit naar GC Zeegersloot gelegen is.

B.  Parkeren op de parkeerplaatsen in de directe omgeving van het clubhuis

 1. Parkeren dient te geschieden in de daarvoor bestemde vakken. Parkeren buiten de vakken is verboden.
 2. Het is leden uitsluitend toegestaan om op één van d ekruisen zeer kortstondig te parkeren om te laden en/of te lossen.
 3. De parkeerplaats achter het clubhuis is uitsluitend bestemd voor personeelsleden van Golfclub Zeegersloot, personeelsleden van de Mangerie de Zeeger, de caddiemaster en de Professionals.
 4. Indien alle parkeervakken in gebruik zijn, vervalt ieder recht om te parkeren op de parkeerplaatsen in de directe omgeving van het clubhuis.

C.  Parkeren in de directe omgeving van de loods van de greenkeepers en in de directe omgeving van het caddiemasterhuisje (Hole 1)

Het parkeren in de directe omgeving van de loods van de greenkeepers (voor het hek) en de directe omgeving van het caddiemasterhuisje (Hole 1) is verboden.

D.  Maatregelen bij het negeren van het GCZ-parkeerbeleid

In het belang van de veiligheid van de leden van Golfclub Zeegersloot en haar gasten zal het GCZ-bestuur bij het negeren van het GCZ-parkeerbeleid genoodzaakt zijn over te gaan tot het nemen van passende maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit:

 1. Bij het negeren van het GCZ-parkeerbeleid zal in eerste instantie een waarschuwing worden gegeven aan de gebruiker van het betreffende voertuig.
 2. Bij herhaald negeren van het GCZ-parkeerbeleid zal daarvan melding worden gedaan aan het bestuur.
 3. Het bestuur kan besluiten de Gedragscommissie te vragen sancties op te leggen o.a. in de vorm van een speelverbod.
Seksuele Intimidatie
In geval een betrokkene zich genoodzaakt voelt op enigerlei wijze actie te moeten ondernemen inzake een mogelijke kwestie die verband kan houden met seksuele intimidatie, dan kan deze persoon zich wenden tot de heer Nol van der Drift, die de functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Golfclub Zeegersloot (GCZ) vervult. Bij de secretaris van de vereniging, de heer Harry Duijm, kunt u de contactgegevens opvragen.

Deze neemt als VCP de zaak op zich en stelt, in overleg met de NGF, i.c. de daar werkzame vertrouwens- contactpersonen, een activiteitenplan op voor elke zaak afzonderlijk; met nadruk wordt gesteld dat de club-VCP daarbij een begeleider is van de procedure en niet de oplosser c.q. rechtspreker.

Het NGF-tuchtreglement Seksuele Intimidatie is door de Algemene Vergadering van mei 2014 bindend verklaard voor Golfclub Zeegersloot en is impliciet opgenomen op de website van GCZ  onder de paragraaf ‘Bestuur’.

Vertrouwenscontactpersonen NGF

De NGF heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen (‘VCP’) aangesteld. De rol van VCP is in het leven geroepen om als eerste aanspreekpunt te fungeren voor golfers die te maken krijgen met seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, zij hebben als taak om te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van een klacht. Ook adviseren en stimuleren ze clubs om preventieve maatregelen te nemen.

NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie

Het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie is hier te downloaden.

Privacy policy

Privacy policy

Golfclub Zeegersloot  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Klik op de button hieronder om onze gehele policy te lezen.

Privacy policy 2018