BAANREGLEMENTEN – BEZOEKERSREGELING

 

Baanreglementen

BAANREGLEMENT
 1. Elke speler die de banen van Golfclub Zeegersloot betreedt, dient kennis genomen te hebben van dit baanreglement en van de ‘local rules’ en zich daar gedurende het spelen aan te houden.
 2. Bij het niet nakomen van de regels in dit baanreglement of de ‘local rules’ riskeert een speler (tijdelijke) uitsluiting van het spelen op de golfbanen van Golfclub Zeegersloot. Het bestuur kan, na verificatie van de feiten, over het optreden van de speler een klacht indienen bij de gedragscommissie. De gedragscommissie kan besluiten de speler het recht te ontzeggen voor een bepaalde duur golf te spelen op de banen van de golfclub. De speler kan binnen vier weken na ontvangst van de beslissing van de gedragscommissie daartegen beroep instellen bij de commissie van beroep.
 3. Er wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de United States Golf Association.
 4. Voor een speelronde wordt gestart, behoort iedere speler geregistreerd te staan op de startlijst. Ingeval leden ’s morgens vroeg of ’s avonds laat willen spelen en de servicedesk niet open is, dienen zij zich achteraf te melden bij de servicedesk. Indien een lid op deze tijdstippen wil spelen met een introducé, is het lid verantwoordelijk voor zo spoedig mogelijke betaling van de greenfee. Het is een greenfeespeler (geen introducé zijnde) niet toegestaan van deze regeling gebruik te maken. Een greenfeespeler kan alleen starten indien hij vooraf een starttijd gereserveerd heeft, de servicedesk deze op de startlijst heeft vermeld en de greenfee is voldaan.
 5. Een speler riskeert een tijdelijke uitsluiting voor het spelen op de golfbanen van Golfclub Zeegersloot voor een periode van maximaal zes weken, als hij na reservering van een starttijd op de startlijst niet verschijnt en zich niet heeft afgemeld bij de servicedesk of als hij voor een ander, zonder diens medeweten, een starttijd op de startlijst reserveert. De constatering van het zonder afmelding niet verschijnen of het reserveren zonder medeweten voor een ander dient door de manager of diens plaatsvervanger, of door de dienstdoende marshal gemeld te worden aan het bestuur.
 6. Een speler dient ten minste 10 minuten voor de voor hem op de startlijst geregistreerde starttijd op de betreffende hole aanwezig te zijn en op de aangegeven starttijd af te slaan.
 7. Ons Tee advies (kleur in relatie tot handicap) is voor gasten en voor leden ‘geadviseerd’.
 8. Iedere speler wordt geacht passende kleding te dragen. Wat onder passende kleding wordt verstaan is gepubliceerd in het clubhuis.
 9. Op de banen en het oefencentrum zijn uitsluitend schoenen met golfspikes of golfschoenen met profiel toegestaan.
 10. Iedere speler moet tijdens het spelen altijd een tas met ten minste drie stokken bij zich hebben.
 11. Huisdieren worden op de banen, het oefencentrum en in de openbare ruimten van het clubhuis niet toegelaten.
 12. Het gebruik van mobiele telefoons is op de banen, het oefencentrum en in het clubhuis niet toegestaan, tenzij er sprake is van een noodsituatie of dit expliciet is toegestaan door het bestuur. Indien een (niet-)speler een mobiele telefoon in de baan, op het oefencentrum of in het clubhuis bij zich heeft, dient hij deze uit te schakelen of het geluid uit te zetten.
 13. Tijdens het spelen dient de bagtag dan wel de greenfeekaart zichtbaar aan tas of golftrolley te zijn bevestigd.
 14. In de winterperiode kan worden bepaald (door de manager of diens plaatsvervanger) dat alleen golftrolley’s met door het bestuur goedgekeurde wielverbreders en een halve set zijn toegestaan.
 15. Alleen handicarts beschikbaar gesteld door de Stichting Handicart zijn toegestaan. Uitzonderingen behoeven de toestemming van het bestuur.
 16. De bal mag nooit worden gespeeld als dat enig gevaar kan opleveren voor medespelers, greenkeepers, toeschouwers of passanten.
 17. Drivingrange ballen mogen, behoudens bij lessen gegeven door professionals, niet worden gebruikt buiten de drivingrange.
 18. De baan betreden anders dan voor het beoefenen van de golfsport is niet toegestaan.
 19. Het is verboden op en rond het golfcomplex ballen te kopen van derden.
 20. De baan spelen anders dan in de normale volgorde is slechts toegestaan wanneer dat is aangegeven door de manager of diens plaatsvervanger.
 21. Het maken van een oefenswing op de afslagplaats is toegestaan, mits het gras niet met het clubhoofd wordt geraakt.
 22. Plaggen die worden uitgeslagen moeten worden teruggelegd en zorgvuldig aangetrapt. Op de greens moeten pitchmarks worden gerepareerd; daarom dient de speler altijd een pitchfork bij zich te hebben.
 23. Na het spelen van een bal uit een bunker dient de bunker te worden aangeharkt en de hark weer in de bunker op de standaard te worden teruggeplaatst met de steel omhoog.
 24. Indien u de aansluiting verliest met de flight voor u, dan dient u de flight achter u door te laten. U verliest aansluiting indien:
  • U de tee van een par-3 bereikt en de voorgaande flight al op de volgende tee staat.
  • U de tee van een par-4 bereikt en de voorgaande flight al op de green staat.
  • U de tee van een par-5 bereikt en de voorgaande flight de green al aanspeelt.
 25. Aanwijzingen van de manager of diens plaatsvervanger, de marshals, de greenkeepers en de servicedesk dienen strikt te worden opgevolgd.
 26. Indien op een par-3 hole een voorrangsregel is aangegeven dient deze te worden opgevolgd.
 27. Tussen 10.00 en 13.00 uur zijn drie- en vierballen uitgangspunt. Een éénbal zal zich moeten aansluiten bij een twee- of driebal en een tweebal bij een andere tweebal.
 28. Het maximum aantal spelers per flight bedraagt vier personen, tenzij anders bepaald door de manager of diens plaatsvervanger. De servicedesk is bevoegd op drukke weekend- en feestdagen uitsluitend drie- of vierballen te laten starten om meer mensen de gelegenheid te geven om te spelen. In bijzondere gevallen kan de manager of diens plaatsvervanger maatregelen nemen om de doorloopsnelheid te bevorderen.
 29. Indien door omstandigheden één van de banen is gesloten, kan zowel voor individuele spelers als voor wedstrijden worden besloten slechts negen holes te spelen. Spelers die nogmaals negen holes willen spelen moeten in voorkomend geval een nieuwe (tweede) starttijd reserveren na afloop van de eerste negen holes. In geen geval mag worden ingeweven.
 30. Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf wordt veroorzaakt.
 31. Wanneer door (weers-)omstandigheden afgeweken moet worden van bovenstaande artikelen, wordt dit kenbaar gemaakt op het mededelingenbord bij de ingang van het clubhuis en uiterlijk vanaf 8.45 uur ook op de website. In geval van onweer is de speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.
BEZOEKERSREGELING
 • Spelers van de Griend- en Heuvelbaan dienen in het bezit te zijn van minimaal handicap 54 en moeten het NGF-kaartje tonen (geen speelrecht zonder kaartje).
 • Spelers van de Parkbaan dienen minimaal in het bezit te zijn van baanpermissie.
 • SuperGolf-gasten dienen voorafgaand aan hun ronde, bij de Servicedesk hun SuperGolf-pas, NGF-pas en identificatiebewijs te tonen.
 • Een lid kan maximaal twee personen per dag introduceren. Uitzonderingen in overleg met het management.
 • Een speler mag niet meer dan drie maal per jaar worden geïntroduceerd.
 • Gast(en) en gastheer/-vrouw moeten in dezelfde flight spelen.
 • Leden en leden met introducé(s) kunnen maximaal 14 dagen van tevoren vanaf 20.00 uur een starttijd reserveren.
 • Greenfeespelers kunnen maximaal 13 dagen van tevoren telefonisch een starttijd reserveren.
 • Voor greenfeespelers zijn in onze baanplanner specifieke tijden en tijdsblokken opengesteld. Zij kunnen uitsluitend hierbinnen een starttijd reserveren. Deze regeling is niet van toepassing voor bedrijvendagen en groepsreserveringen.
 • Voor groepen met 10 of meer spelers (zijnde introducé(s) en greenfeespelers) kunnen we een (kosteloze) reservering voor op langere termijn maken. U kunt zich hiervoor tot ons secretariaat wenden.
 • De tarieven zijn zoals elders op de website vermeld.
 • Voor wedstrijden raadpleeg de wedstrijdkalender op de website.
 • Tussen 09.00 en 13.00 uur gelden in principe drieballen als basisregel ten gunste van de doorstroming.
 • De flight samenstelling kan in de baan aangepast worden door de marshal.
 • Instructies van marshal dienen opgevolgd te worden.
 • Situaties die niet in bovenstaande gevallen worden omschreven, worden overlegd met en besloten door het management.
Reglement Parkbaan
 • U betreedt het terrein op eigen risico;
 • Voordat u gaat spelen, dient u zich te melden bij de Servicedesk;
 • Indien u gaat spelen, moet u in het bezit zijn van tenminste Baanpermissie;
 • Neem de kledingvoorschriften van de golfclub in acht;
 • Voor de door u veroorzaakte schade bent u persoonlijk verantwoordelijk/aansprakelijk;
 • Greenfees voor de Parkbaan zijn te verkrijgen bij de Servicedesk en in het restaurant na sluiting van de Servicedesk;
 • U dient een geldige greenfeekaart of bagtag zichtbaar aan uw tas of golftrolley te hangen;
 • Het is niet toegestaan om op de Parkbaan te spelen met Drivingrange ballen;
 • Iedere speler dient met een eigen tas en golfclubs te spelen;
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang;
 • De maximale speeltijd per hole is 10 minuten;
 • Leg plaggen terug en herstel pitchmarks;
 • U bent verplicht een pitchfork bij u te dragen en te gebruiken;
 • Handicarts zijn niet toegestaan op de Parkbaan.
Reglement Oefencentrum
 • Het gebruik van de Drivingrange en het Oefencentrum geschiedt op eigen risico;
 • Het is op de Drivingrange niet toegestaan ballen van het gras te rapen of te slaan;
 • De Drivingrange-ballen zijn eigendom van GC Zeegersloot en het is niet toegestaan om deze mee te nemen;
 • Op het Oefencentrum dient u gebruik te maken van uw eigen golfballen en zijn Drivingrange-ballen niet toegestaan;
 • De ballenautomaat sluit een kwartier voor sluitingstijd van de Drivingrange;
 • Na gebruik gelieve de mandjes terug te plaatsen bij de ballenautomaat;
 • De oefentees zijn eigendom van GC Zeegersloot, gelieve te laten liggen voor de mensen na u;
 • De Oefengreens kennen een toegewezen functie, naast de karrenkraal en naast het terras bevinden zich de puttinggreens, tegenover de ballenautomaat bevindt zich de chippinggreen en naast de bunker bevindt zich de pitchinggreen;
 • Op de oefengreens mag u alleen uw putter gebruiken;
 • Het is niet toegestaan met handicarts op het Oefencentrum te rijden.
Onweer protocol

BIJ EEN WEDSTRIJD
Als tijdens een wedstrijd onweer naderbij komt, is de wedstrijdleiding de verantwoordelijke instantie om de spelers te waarschuwen. Vóór alles geldt:

DE SPELER MAG BIJ NADEREND ONWEER ZELF BEPALEN OF DE SITUATIE TE GEVAARLIJK IS OM DOOR TE SPELEN. U MAG DAN DE WESTRIJD VERLATEN!

Daarnaast handelt de wedstrijdleiding als volgt:

 • bij onweer op minder dan 3 km afstand  gaat een langdurend alarm af via een   misthoorn/toeter. Eén langdurende toon geeft aan: onmiddellijk de baan verlaten.
 • als er weer gespeeld kan worden, horen de spelers in herhaling twee (2) korte tonen achter elkaar.
 • als er na 30 minuten geen signaal klinkt om het spel te vervolgen is de wedstrijd afgelast.

VRIJ SPELEN
Bij vrij golfen is de speler te allen tijd zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Op Zeegersloot rijden normaliter marshals rond die de spelers op de baan zullen trachten te waarschuwen, via persoonlijk contact of door het genoemde langdurende signaal van een misthoorn/toeter. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de persoonlijke veiligheid ligt altijd bij de speler zelf.

Nu kan het natuurlijk gebeuren dat de servicedesk of het secretariaat inmiddels gesloten is (na 18.00 uur bijvoorbeeld). En dat de manager niet aanwezig is, of de marshal. Bel dan, indien iemand geraakt is door bliksem, het noodnummer van het restaurant  06 31 00 27 09 (staat ook op de scorekaart) of bel 112.

Hoe weet u of het onweer (te) gevaarlijk dichtbij is?

 • Door de tijd tussen bliksem en donder te tellen. Bij dertig (30) seconden of minder: verlaat direct de baan.
 • Als dat niet mogelijk is, haast u zo snel mogelijk naar een schuilhut, zonder clubs en tas e.d. De plekken in de baan staan op de kaart aangegeven. In de hutten hangen lijsten met aanwijzingen. De hutten zijn halfopen met bliksemafleider.

Ga nooit:

 • onder één eenzame boom staan
 • in open veld staan
 • bij water staan

Maak uzelf zo klein mogelijk op de hurken. Op ruime afstand van uw stokken, tas en paraplu.

En bij twijfel: voor het spelen even buienradar en weerbericht checken!