Privacy policy

Golfclub Zeegersloot  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Golfclub Zeegersloot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Golfclub Zeegersloot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Golfclub Zeegersloot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het beoefenen en het bevorderen van de golfsport;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over verenigingsactiviteiten;
 • Voldoen aan verplichtingen die de NGF oplegt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang van de Golfclub Zeegersloot alsmede toestemming voor publicatie op de website van de ledenlijst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfclub Zeegersloot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Ingeval van lidmaatschap gewone leden (ouder dan 16 jaar)

Roepnaam  
Voorletters  
Achternaam  
Meisjesnaam  
Geslacht Man  / Vrouw *
Geboortedatum                       Te
Straat, huisnummer, toevoeging  
Postcode, woonplaats  
Telefoon privé  
Telefoon werk  
GSM  
E-mail adres  
Bank- gironummer  
NGF-handicap (HCP) Nee / Ja *  + NGF-nr.                                      (kopie bijsluiten)
Golfvaardigheidsbewijs (GVB) Nee / Ja *  + NGF-nr.                                      (kopie bijsluiten)
Was/is lid van Golfclub:
Homecourse bij GC Zeeger­sloot Ja / Nee, bij:
Lidcodes van eventuele partner of kinderen, welke lid zijn van GCZ  

 

Ingeval van lidmaatschap jeugdleden (16 jaar en jonger)

Roepnaam  
Voorletters  
Achternaam  
Meisjesnaam  
Geslacht Man  / Vrouw *
Geboortedatum                                                     Te
Straat, huisnummer, toevoeging  
Postcode, woonplaats  
Telefoon privé  
Telefoon werk  
GSM  
E-mail adres  
Bank- gironummer van degene die de kosten voor dit lidmaatschap (NGF bijdrage/jeugdlessen voor zijn/haar rekening neemt  
t.n.v.:
NGF-handicap (HCP) Nee / Ja *  + NGF-nr.                                      (kopie bijsluiten)
Golfvaardigheidsbewijs (GVB) Nee / Ja *  + NGF-nr.                                      (kopie bijsluiten)
Was/is lid van Golfclub:
Homecourse bij GC Zeeger­sloot Ja / Nee, bij:
Keuze type Lidmaatschap t/m 11 jaar of
11 t/m 20 jaar
Jeugdlidmaatschap :
incl. NGF bijdrage
Lidcodes van (GROOT)OUDER, welke lid zijn van GCZ  

 

Ingeval van handicapregistratie

Voornamen  
Roepnaam  
Achternaam  
Geboortedatum  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Email  

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub Zeegersloot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor een periode van maximaal 5 jaar ten behoeve van communicatie en voor maximaal 7 jaar in de financiële administratie (wettelijke verplichting).

Ingeval van gastspelers

Roepnaam  
Achternaam  
NGF nummer  
EHCP  
Email  

Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van communicatie over de reservering en om toekomstige reserveringen te faciliteren.

Ingeval van introducees

Roepnaam  
Achternaam  
Telefoonnummer  

Deze gegevens worden vastgelegd om in geval van calamiteiten contact op te kunnen nemen en om toekomstige reserveringen te faciliteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Golfclub Zeegersloot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht en gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfclub Zeegersloot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Adres (straatnaam, postcode en woonplaats)
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard .

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Als lid ontvangt u van ons een nieuwsbrief op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u niet langer dergelijke nieuwsbrieven wenst, kunt u zicht eenvoudig uitschrijven.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors en/of andere geïnteresseerden

Deze persoonsgegevens worden door Golfclub Zeegersloot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Afwikkelen van (financiële) afspraken;
 • Nieuwe overeenkomsten vastleggen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verzoek daartoe dan wel eerder contact of gemaakte afspraken en gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfclub Zeegersloot de volgende persoonsgegevens van u  vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Contactgegevens (woonadres, emailadres, telefoonnummer)
 • bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub Zeegersloot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u gezien wordt als donateur, sponsor en/of geïnteresseerde.

Verwerking van beeldmateriaal (foto’s en video’s)

Persoonsgegevens van leden in de hoedanigheid van beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden door Golfclub Zeegersloot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het belang van saamhorigheid en gerechtvaardigd belang.

Beeldmateriaal wordt uitsluitend op de sec voor leden toegankelijke deel van de website gepubliceerd en zal op verzoek verwijderd worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken en opslaan van de golfsport gerelateerde gegevens (E-golf4U);
 • De aansluiting bij de NGF;
 • Het verzorgen van de website (100%Leiden);
 • Het verzorgen van de salarisadministratie medewerkers (Grant Thorton);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, behoudens mailchimp.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Golfclub Zeegersloot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Golfclub Zeegersloot van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Golfclub Zeegersloot

Kromme Aarweg 5

2403NB Alphen aan den Rijn

secretariaat@zeegersloot.nl

Gecheckt en akkoord bevonden door La Gro Advocaten d.d. 20180524

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op uw computer, tablet of smartphone. Zeegersloot gebruikt functionele, analytische, voorkeur. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.
Functionele cookies zijn nodig om (delen) van de website goed te laten functioneren.

Analytische cookies worden gebruikt om een beeld te krijgen van het gebruik van de website, zodat wij deze indien nodig kunnen verbeteren en beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Wij gebruik hiervoor Google Analytics. Google houdt bij hoe u de website gebruikt en stelt rapporten op over de websiteactiviteit. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics. De gegevens in Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Voorkeur cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat u geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

U kunt hier alle cookie instellingen zien/aanpassen

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 2.0 – mei 2018]

Download hieronder de Privacy policy van Golfclub Zeegersloot