Het bestuur heeft besloten om het besluit van  20 augustus 2013 (contributievermindering) per 1 januari 2019 in te trekken en in plaats daarvan leden die gedurende langere tijd niet kunnen of willen golfen, de gelegenheid te geven hun speelrecht tijdelijk over te dragen aan een derde. Dit onder de navolgende voorwaarden:

  1. De Tijdelijke Overdracht van het Speelrecht (TOS) dient door het lid tenminste twee weken vóór de gewenste ingangsdatum aan het secretariaat te worden gemeld middels het als Bijlage 1 bij dit besluit gevoegde Aanmeldingsformulier Tijdelijke Overdracht Speelrecht, waarin wordt vermeld aan wie het speelrecht wordt overgedragen (de Tijdelijk Gerechtigde).
  2. De TOS dient te worden gedaan voor een termijn van tenminste drie en ten hoogste zes maanden. Vanaf de ingangsdatum van de TOS vervalt het speelrecht van het lid en kan de Tijdelijke Gerechtigde (TG) van dit speelrecht gebruik maken. Na het verstrijken van de termijn waarvoor de overdracht is gedaan herleeft het speelrecht van het lid en vervalt het speelrecht van de TG. De TOS kan niet tussentijds worden beëindigd.
  3. De overdracht van het speelrecht betreft uitsluitend het recht van het lid om te spelen op één  van de banen van Golfclub Zeegersloot  (de Griend- en Heuvelbaan  of de Parkbaan) en omvat dus niet de speelrechten op andere golfbanen die het lid  eventueel kan ontlenen aan het Supergolf.
  4. Een lid kan slecht één keer per twee kalenderjaren haar/zijn speelrecht tijdelijk over dragen. Een TG kan slechts één keer op grond van de TOS gebruik maken van het speelrecht van het lid.
  5. De TG dient in het bezit te zijn van het GVB of baanpermissie te hebben voor het spelen op de banen van Golfclub Zeegersloot.
  6. De TOS ontslaat het lid niet van de verplichtingen die voortvloeien uit haar/zijn lidmaatschap waaronder –doch niet uitsluitend- de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie. Beëindiging van het lidmaatschap van/door het lid houdt de beëindiging van het speelrecht van de TG in.
  7. De TOS houdt niet in dat de TG (tijdelijk) lid is of wordt van Golfclub Zeegersloot. De TG kan dan ook niet deelnemen aan door Golfclub Zeegersloot georganiseerde wedstrijden en heeft  geen toegang tot, of stemrecht in, de Algemene Vergadering.
  8. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2019. Verzoeken tot contributievermindering die zijn ingediend vóór 1 januari 2019 zullen op de voet van het besluit van 20  augustus 2013 worden afgehandeld.

21 november 2018