Welkom bij Golfclub Zeegersloot. Deze pagina staat boordevol informatie over onze golfclub, het bestuur en de organisatie, de diverse lidmaatschappen en een speciale sectie over golfen voor de jeugd. Tot ziens bij Zeegersloot!

Hans van Weezel

Bestuursvoorzitter, Info Golfclub

Bestuur Golfclub Zeegersloot

Hans van Weezel – Voorzitter

Taken & verantwoordelijkheden
Algemene zaken, Communicatie, Evenementen, Jeugdzaken, Partners, Personeel

Bestuurscoördinatie voor
Clubhuiscommissie, Golfweekcommissie, Horeca, Jeugdcommissie, Golfshop

E-mail

Harry Duijm – Secretaris

Taken & verantwoordelijkheden
Administratie, Diversen, Handhaving, Regelgeving

Bestuurscoördinatie voor
Secretariaat (correspondentie etc.), Commissie van beroep, Gedragscommissie, Handicartconsul, Marshalcommissie, Old Grand Dad consul

E-mail

Peter Burghouwt – Penningmeester

Taken & verantwoordelijkheden
Administratie, Financiën, Personeel

Bestuurscoördinatie voor
Financiële commissie, Stichting Obligatiehouders, Secretariaat (facturering, enzovoort.)

E-mail

Lia Krosse – Bestuurslid

Taken & verantwoordelijkheden
Committed to Golfspel, Handicap + Regels, Nieuwe Leden, Prijzen/Wall of Fame, Bridge

Bestuurscoördinatie voor
Wedstrijdcommissie, Damescommissie, Seniorencommissie, Parkbaancommissie, Handicapcommissie, Regel en examencommissie, Technischecommissie en Bridgecommissie, DAC, WAC, Bekers en Schilden

E-mail

Wim Palm – Bestuurslid

Taken & verantwoordelijkheden
Commercie, Inkoop, Automatisering, Professionals

Bestuurscoördinatie voor
Marcom commissie, Webit commissie, Professionals

E-mail

Martin du Prie – Bestuurslid

Taken & verantwoordelijkheden
Onderhoud baan

Bestuurscoördinatie voor
Baancommissie

E-mail

Info golfclub

Golfclub Zeegersloot
Opgericht: 1984
Kromme Aarweg 5
2403 NB Alphen aan den Rijn

Correspondentieadres
Postbus 190
2400 AD Alphen aan den Rijn
Clubstatus & Nr: A 37

KvK-nummer: 40446950
Bankrekening: Rabobank NL46RABO0391675818

Manager
Edwin Hamers
0172 473671
manager@zeegersloot.nl

Caddymaster / Servicedesk
Marijke Zorge, Rob Koopmans, Aletta Walsmit en Marcel de Bakker
0172 445441
servicedesk@zeegersloot.nl

Secretariaat
Marette Bekooij, Nicolette van Haastregt-Hogenboom
0172 584394, b.g.g. 0172 474567
0172 494660
secretariaat@zeegersloot.nl

Commercie
Gert Jan de Kort
0172 473671
commercie@zeegersloot.nl

Hoofd Greenkeeper
Andre Bosboom
0172 499450

Assistent Hoofd Greenkeeper
Kees Taal
0172 499450

Restaurant Mangerie de Zeeger
Peter Batelaan
0172 476880
Info restaurant

Golfschool
Synco Jonkeren en Isi Kokke
Info golfschool

Diverse reglementen

Bezoekersregeling
 • Spelers van de Griend- en Heuvelbaan dienen in het bezit te zijn van minimaal handicap 54 en moeten het NGF-kaartje tonen (geen speelrecht zonder kaartje).
 • Spelers van de Parkbaan dienen minimaal in het bezit te zijn van baanpermissie.
 • SuperGolf-gasten dienen voorafgaand aan hun ronde, bij de Servicedesk hun SuperGolf-pas, NGF-pas en identificatiebewijs te tonen.
 • Een lid kan maximaal twee personen per dag introduceren. Uitzonderingen in overleg met het management.
 • Een speler mag niet meer dan drie maal per jaar worden geïntroduceerd.
 • Gast(en) en gastheer/-vrouw moeten in dezelfde flight spelen.
 • Leden en leden met introducé(s) kunnen maximaal 6 dagen van tevoren een starttijd reserveren.
 • Greenfeespelers kunnen maximaal 14 dagen van tevoren een starttijd reserveren.
 • Voor greenfeespelers zijn in onze baanplanner specifieke tijden en tijdsblokken opengesteld. Zij kunnen uitsluitend hierbinnen een starttijd reserveren. Deze regeling is niet van toepassing voor bedrijvendagen en groepsreserveringen.
 • Voor groepen met meer dan 6 gastspelers (zijnde introducé(s) en greenfeespelers) kunnen we een (kosteloze) reservering voor op langere termijn maken. U kunt zich hiervoor tot ons secretariaat wenden.
 • De tarieven zijn zoals elders op de website vermeld.
 • Voor wedstrijden raadpleeg de wedstrijdkalender op de website.
 • Tussen 09.00 en 13.00 uur gelden in principe drieballen als basisregel ten gunste van de doorstroming.
 • De flight samenstelling kan in de baan aangepast worden door de marshal.
 • Instructies van marshal dienen opgevolgd te worden.
 • Situaties die niet in bovenstaande gevallen worden omschreven, worden overlegd met en besloten door het management.
Parkeerbeleid

Inleiding
In het verlengde van de door de gemeente Alphen aan de Rijn aan de Golfclub Zeegersloot verleende gebruikersvergunning en het daaraan gekoppelde GCZ-Ontruimingsplan is het bestuur van de Golfclub Zeegersloot in het kader van de bereikbaarheid van de GCZ-opstallen voor de diverse hulpdiensten genoodzaakt geweest een parkeerbeleid te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de volgende bepalingen.

A.  Algemeen

 1. Voertuigen van leden en gasten van Golfclub Zeegersloot en van Mangerie de Zeeger dienen te worden geparkeerd op de grote openbare parkeerplaats.
 2. Het is de volgende personen toegestaan hun voertuig te parkeren op de in de directe omgeving van het clubhuis gelegen parkeerplaatsen:
  1. bestuursleden van Golfclub Zeegersloot, ereleden en leden van verdienste;
  2. personeelsleden van Golfclub Zeegersloot en Mangerie de Zeeger, professionals en de caddiemaster;
  3. de “GCZ-Golf(st)er van het jaar”;
  4. leveranciers.
 3. De toewijzing van parkeerplekken is hen schriftelijk bekend gemaakt.
 4. Parkeren is voor deze personen uitsluitend toegestaan in de aangegeven vakken.
 5. Voor personen met een Invaliden Parkeerkaart zijn er 2 parkeerplaatsen op het openbare parkeerterrein, het terrein dat direct bij de toerit naar GC Zeegersloot gelegen is.

B.  Parkeren op de parkeerplaatsen in de directe omgeving van het clubhuis

 1. Parkeren dient te geschieden in de daarvoor bestemde vakken. Parkeren buiten de vakken is verboden.
 2. Het is leden uitsluitend toegestaan om op één van d ekruisen zeer kortstondig te parkeren om te laden en/of te lossen.
 3. De parkeerplaats achter het clubhuis is uitsluitend bestemd voor personeelsleden van Golfclub Zeegersloot, personeelsleden van de Mangerie de Zeeger, de caddiemaster en de Professionals.
 4. Indien alle parkeervakken in gebruik zijn, vervalt ieder recht om te parkeren op de parkeerplaatsen in de directe omgeving van het clubhuis.

C.  Parkeren in de directe omgeving van de loods van de greenkeepers en in de directe omgeving van het caddiemasterhuisje (Hole 1)

Het parkeren in de directe omgeving van de loods van de greenkeepers (voor het hek) en de directe omgeving van het caddiemasterhuisje (Hole 1) is verboden.

D.  Maatregelen bij het negeren van het GCZ-parkeerbeleid

In het belang van de veiligheid van de leden van Golfclub Zeegersloot en haar gasten zal het GCZ-bestuur bij het negeren van het GCZ-parkeerbeleid genoodzaakt zijn over te gaan tot het nemen van passende maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit:

 1. Bij het negeren van het GCZ-parkeerbeleid zal in eerste instantie een waarschuwing worden gegeven aan de gebruiker van het betreffende voertuig.
 2. Bij herhaald negeren van het GCZ-parkeerbeleid zal daarvan melding worden gedaan aan het bestuur.
 3. Het bestuur kan besluiten de Gedragscommissie te vragen sancties op te leggen o.a. in de vorm van een speelverbod.
Uitgifte Handicart

Inleiding

Handicarts zijn de club in bruikleen gegeven door de Stichting Handicart. Deze Stichting is in staat via donatiegelden deze carts aan clubs in bruikleen te geven. Gehandicapten, die een handicartkaart hebben, permanent of tijdelijk, kunnen deze carts gebruiken tegen speciale tarieven.

Niet gehandicapten kunnen eventueel van deze carts gebruik maken, als ze niet nodig zijn voor een gehandicapte. Ze zouden dan b.v. ook ingezet kunnen worden bij evenementen en wedstrijden voor b.v. een referee, de wedstrijdleiding of de organisatoren van een evenement.

Handicarts zijn uitgerust met een afstandmeter. Als gereden afstand en betaalde gelden niet met elkaar correleren, is er kennelijk onjuist gebruik gemaakt van de cart. Dit gegeven bemoeilijkt de plaatsing van een nieuwe cart bij een club. Daarom mogen handicarts alleen worden gebruikt voor de beschreven doeleinden met de toestemming van de manager/bestuur eventueel tegen het vastgestelde tarief.

Golfclub Zeegersloot beschikt over een aantal handicarts. De samenstelling qua leeftijd van de club is zodanig, dat er een uiterste poging gedaan moet worden om de handicarts 2x per dag in te zetten, indien mogelijk in dubbele bezetting. Daarbij zijn er natuurlijk beperkingen. De regels zoals vermeld in de clubgids voor greenfees, bezoekers, speelrecht en reservering hebben prioriteit. Daarnaast hebben handicart-kaarthouders altijd voorrang. Er worden handicarts ingezet zolang de toestand van de baan het toelaat.

Regels

 1. Er kunnen bij een normale doorloopsnelheid in de periode van mei t/m september tot 10.00 uur handicarts worden uitgegeven. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan dat nog eens.
 2. Tussen 10.00 en 14.00 uur worden er geen handicarts uitgegeven, tenzij het maximale aantal voor 10.00 uur niet gehaald is.
 3. In de maanden maart, april en oktober is een dubbele uitgifte voor 18 holes niet mogelijk, maar wel voor 9 holes (voor 10.00 uur en na 13.00 uur).
 4. Als in maart, april en oktober in de ochtendperiode tot 10.00 uur niet het maximale aantal handicarts wordt uitgegeven, kunnen meteen nog handicarts voor 9 of 18 holes worden uitgegeven.
 5. In de winterperiode van november t/m februari (eigenlijk maart) zal de uitgifte afhankelijk zijn van de baanomstandigheden. In deze periode is er ook maar één uitgifte mogelijk.
 6. Als er slechts 9 holes bespeelbaar zijn en op die holes handicarts zijn toegestaan, is een driedubbele uitgifte mogelijk: tot 10.00 uur, vanaf 12.00 en vanaf 14.00 uur.
 7. Dubbele bezetting van de handicart dient nagestreefd te worden.

Deze regelgeving is van toepassing tijdens dagen waarop geen wedstrijden worden gespeeld en zal moeten worden aangepast aan de wedstrijdvorm/startvorm van de dag.

De uitgifte van handicarts aan wedstrijdspelers op de wedstrijddagen heeft voorrang. Er dienen dus bij de start voldoende handicarts voor hen beschikbaar te zijn. De wedstrijdorganiserende commissie moet, indien mogelijk, voor een dubbele bezetting te zorgen. Inschrijving en reservering dienen op elkaar te zijn afgestemd.

Er is actie nodig van het lid en van de commissie. M.a.w. het lid geeft aan dat hij/zij een handicart zal reserveren en de commissie deelt deze leden bij elkaar in.

De commissie deelt de handicarts zo vroeg mogelijk in, omdat die dan achter de wedstrijd nog een keer kunnen worden uitgegeven. Daarbij wordt er rekening gehouden met de verwachte speelsnelheid van de handicartgebruikers. Het zou nodig kunnen zijn om een of meerdere handicarts toch achter in het speelveld te plaatsen.

De servicedesk en de manager worden tijdig (één week voor de wedstrijd) van deze indeling op de hoogte gesteld, zodat zij de overblijvende carts weer zo doelmatig mogelijk kunnen uitgeven.

U kunt via de servicedesk een handicart huren.

0172 445441

Bij het reserveren van een handicart dient er rekening mee te worden gehouden dat de starttijden zoveel mogelijk voor 10.00 uur voor de eerste ronde en na 14.00 uur voor de tweede ronde dienen te liggen. Deze regel is ingesteld om een zo veelvuldig mogelijk gebruik van de handicarts te bevorderen.

Tarieven
1 minder valide golfer (in bezit van een gebruikerskaart)€ 4,00
2 minder valide golfers (in bezit van een gebruikerskaart)€ 8,00
1 minder valide golfer (in bezit van een gebruikerskaart) en 1 valide golfer€ 12,00
Valide golfers (per kar)€ 25,00
Wedstrijden / evenementen (per kar)€ 50,00
Per 18 september 2012 is er een werkend Guardian Systeem geïnstalleerd op de carts.HandicartconsulJoep Reinders, via secretariaat0172 584394
Hole In One reglement

Definitie

Een Hole In One wordt gescoord door vanaf de afslagplaats met de eerste slag in één keer de bal in de hole te spelen.

Voorwaarden

 • Deze slag moet gemaakt worden op de Griend- of Heuvelbaan.
 • Deze slag moet gemaakt worden tijdens een ronde over 9 of 18 holes.
 • De ronde hoeft niet te worden afgemaakt.
 • Een bevoegde marker(*) moet getuige zijn van deze slag.
 • De betreffende hole moet voldoen aan de afmetingen op de scorekaart.

(*) Een MARKER is een persoon met:

 • Minimaal een GVB of,
 • Minimaal een clubhandicap van 54

Om in aanmerking te komen voor vermelding van de Hole in One op de website of de borden in het clubhuis, dient een speler, die een Hole in One op de baan van GCZ heeft geslagen, dit uiterlijk binnen een week te melden bij het secretariaat door het inleveren van een correct ingevulde scorekaart.

Na controle door de secretaris van het bestuur zal vermelding plaatsvinden.
Deze vermelding is alleen voorbehouden aan leden zoals gedefinieerd in Artikel 4 van de Statuten en de Artikelen 4A, 4B, 4C, en 4D van het Huishoudelijk reglement.

N.B.
Een Hole in One, die op de baan van Golfclub Zeegersloot of op een willekeurige andere baan is gescoord, kan geregistreerd worden door de Bols Hole-in-One Club. Pas op: Deze club hanteert een ander reglement. Inlichtingen daarover zijn te vinden op www.bolsholeinone.nl

Het bestuur van de Golfclub Zeegersloot.

Marshal- en Managerbuggy

Golfclub Zeegersloot bezit twee buggy’s. Deze zijn er alleen voor twee vastgestelde doelgroepen. Om misbruik te voorkomen zijn de volgende regels opgesteld:

 1. Beide buggy’s zijn in eerste instantie bedoeld voor een doelgroep, resp. voor de marshalcommissie en voor de manager. Beide groepen hebben te allen tijde voorrang als het om het gebruik van deze buggy’s gaat.
 2. De buggy voor de manager kan daarnaast worden ingezet bij een noodgeval in de baan en voor personen die in het kader van hun werkzaamheden met medeweten van de manager/het bestuur ergens op ons complex bezig zijn.
 3. De buggy van de manager mag alleen gebruikt worden door andere leden met uitdrukkelijke toestemming van de manager/het bestuur, bv. door de wedstrijdleiding bij clubkampioenschappen.
 4. De buggy die bestemd is voor de marshals, kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de manager/het bestuur ook worden gebruikt door anderen.
 5. Het bestuur en de manager zijn zeer terughoudend met het geven van toestemming.
 6. De servicedesk en het secretariaat zijn niet gemachtigd toestemming te verlenen voor het gebruik van beide buggy’s door anderen zonder toestemming van de manager/het bestuur, tenzij er sprake is van een noodgeval in de baan.
 7. Beide buggy’s zijn geen handicarts en mogen niet als zodanig worden ingezet, tenzij in een noodgeval of als er een handicart niet beschikbaar is. Goede organisatie dient dit te voorkomen.
Startvormen

1. Start op hole 1 en 10
De start vindt 50/50 plaats op hole 1 en 10.
Deze startvorm kost qua blokkade in het gunstigste geval 3 uur en 43 minuten en in het ongunstigste geval 4 uur en 44 minuten blokkadetijd afhankelijk van de het aantal deelnemers en de flightvorm.

Regels:

 1. Bij een 1-10-start dient er een minimum te zijn van 54 spelers (18 x 3-ballen).
 2. Een wedstrijdcommissie heeft recht op twee 1-10-starts mits aan het minimum aantal deelnemers wordt voldaan.
 3. Als het recht op twee 1-10-starts vervallen is, kan op speciaal verzoek 1x een 1-10 start toegestaan worden zonder dat het minimum aantal deelnemers wordt gehaald.
 4. Een 1-10-start kan eventueel omgeruild worden voor een shotgun als daar een zeer goede reden voor is. Daarvoor is overleg met het management nodig en de toestemming van het bestuur. Het verdient zeker niet de voorkeur!
 5. Het aantal 1-10- en shotgunstarts mag in totaliteit de vijf niet overschrijden.

2. Shotgun
De start is een zogenaamde shotgun, d.w.z. dat de start plaatsvindt op 18 holes tegelijk.
Deze startvorm is verreweg het snelst qua start, maar heeft als groot nadeel, dat de baan lange tijd geheel bezet is. De blokkade is in het gunstigste geval 6 uur en 46 minuten en in het ongunstigste geval 7 uur en 24 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers en de indeling van de flights.

Regels:

 1. Wedstrijden met minder dan 78 deelnemers (26 x 3-bal) of 88 deelnemers (22 x 4 bal) komen niet in aanmerking voor een shotgun. 78 deelnemers is dus het absolute minimum.
 2. Als deze geplande deelname onverhoopt niet gehaald wordt, vervalt het recht op een shotgun. Bij het publiceren van de startlijst dient dat duidelijk te zijn.
 3. Bij grote terugloop van het aantal deelnemers door afzeggingen tot minder dan 78 deelnemers na het publiceren van de startlijst vervalt eveneens het recht op een shotgun. Dat dient tijdig, drie dagen vóór de wedstrijd, met het management en de SD te worden opgenomen. Bij te grote terugloop daarna blijft de startvorm gehandhaafd.
 4. Een wedstrijdcommissie heeft recht op maximaal twee shotguns per jaar, mits aan het minimum aantal deelnemers wordt voldaan.
 5. Als het recht op twee wedstrijden met een shotgun is vervallen, komt één wedstrijd met een gepland aantal deelnemers van minder dan 78, op verzoek in een speciaal geval, in aanmerking voor een shotgunstart.
 6. Een shotgun kan eventueel omgeruild worden voor een 1-10-start als daar een goede reden voor is. Qua doelmatigheid een goede ruil. Daarvoor is alleen overleg met het management nodig.
 7. Het aantal 1-10- en shotgunstarts mag in totaliteit de vijf niet overschrijden.
Blokkades en Buffers

Een buffer maakt deel uit van de blokkade. De speeltijd van een wedstrijd plus de buffer bepalen de blokkade. Er is een buffer vóór en na de wedstrijd.

 • Vóór twee-, drie- en vierballen is een buffer van 2 flights (10 min.) resp.3 flights (8 min.) voldoende.
 • Na twee- en drieballen is een buffer van 2 flights voldoende; de er achter startende flights mogen de laatste wedstrijdflights niet passeren.
 • Na vierballen is een buffer van een 3 flights verstandig; de eerste flights erna mogen geen tweeballen zijn en de wedstrijdflights niet passeren.
 • Na trage wedstrijden bestaande uit drie- en vierballen is een langere buffer nodig van ten minste 4 flights; ook dan mogen er geen tweeballen achter starten en mogen de wedstrijdflights niet gepasseerd te worden.
 • Matchplay is meestal een snelle wedstrijdvorm. Een lange buffer er vóór is nodig zeker als er drie- en vierballen vóór gepland zijn. 4 flights is dan verstandig. Erna is er slechts een korte buffer nodig, 1 flight.
 • Een foursome is spelmatig eigenlijk een tweebal en kan als zodanig behandeld worden.

De bovenstaande regelgeving w.b. buffers/blokkades geldt voor een start vanaf hole 1.

Bij starts volgens de 1-10-methode en een shotgun kan de blokkade anders zijn:

Bij een shotgun dient er een lange blokkade vóór de wedstrijd te zijn.
Eventueel kunnen er tot uiterlijk 4 ½ uur vóór de wedstrijd losse starttijden worden uitgegeven voor 18 holes en tot uiterlijk 2 ½ uur vóór de wedstrijd losse starttijden voor de eerste – resp. tweede 9 holes. Voor de wedstrijdtijd van een shotgun moet afhankelijk van de spelvorm 4 tot 5 uur, soms langer, worden uitgetrokken. Daarna kan er onmiddellijk op hole 1 (en desgewenst op hole 10) weer gestart worden, afhankelijk van de tijd van de dag en het seizoen.

Voor een 1-10-start geldt dat er tot uiterlijk 2 ½ uur voor de aanvang van de wedstrijd losse starttijden kunnen worden uitgegeven voor maximaal 9 holes vanaf hole resp. hole 1 en 10.
Indien er voldoende ruimte is, kunnen er 3 á 4 losse tijden worden uitgegeven op hole 1 en 10 in de tijdsruimte tussen de starts op hole 1 en 10. Tijdens de competitie zou die ruimte er kunnen zijn indien er slechts één thuisspelend team is.

Seksuele Intimidatie

In geval een betrokkene zich genoodzaakt voelt op enigerlei wijze actie te moeten ondernemen inzake een mogelijke kwestie die verband kan houden met seksuele intimidatie, dan kan deze persoon zich wenden tot de secretaris, de heer Nol van der Drift, die de functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Golfclub Zeegersloot (GCZ) vervult.

Deze neemt als VCP de zaak op zich en stelt, in overleg met de NGF, i.c. de daar werkzame vertrouwens- contactpersonen, een activiteitenplan op voor elke zaak afzonderlijk; met nadruk wordt gesteld dat de club-VCP daarbij een begeleider is van de procedure en niet de oplosser c.q. rechtspreker.

Het NGF-tuchtreglement Seksuele Intimidatie is door de Algemene Vergadering van mei 2014 bindend verklaard voor Golfclub Zeegersloot en is impliciet opgenomen op de website van GCZ  onder de paragraaf ‘Bestuur’.

Vertrouwenscontactpersonen NGF

De NGF heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen (‘VCP’) aangesteld. De rol van VCP is in het leven geroepen om als eerste aanspreekpunt te fungeren voor golfers die te maken krijgen met seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, zij hebben als taak om te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van een klacht. Ook adviseren en stimuleren ze clubs om preventieve maatregelen te nemen.

NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie

Het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie is hier te downloaden.

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Gedragsreglement

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Gedragsreglement kunt u hier downloaden.

Commissiehandboek

In het Commissiehandboek zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) van de verschillende commissies binnen Golfclub Zeegersloot beschreven.

De huidig meest actuele versie is de versie van november 2012, waarin de TBV van de ‘Commerciële commissie’ is vervangen door die van de ‘Marketing & Communicatie commissie’ (MarCom). De komende periode zullen alle beschrijvingen worden geactualiseerd. Daarom zal periodiek een nieuwe(re) versie op de website worden geplaatst. Houd bij gebruik/raadpleging de versiedatum in de gaten.

 

Het Commissiehandboek is hier te downloaden.

Wedstrijdreglement

In het Wedstrijdreglement zijn de bepalingen rondom wedstrijden op Golfclub Zeegersloot beschreven.

 

Het Wedstrijdreglement is hier te downloaden.

Privacy beleid

Privacy beleid

Golfclub Zeegersloot vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en de bezoekers aan onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Persoonlijke gegevens

Uw lidmaatschapsgegevens zijn beschermd door een ledenlogin. Tevens kunt u in uw profiel zelf aangeven of u wel of niet zichtbaar wilt zijn in de ledenlijst die uitsluitend door leden te raadplegen is.

De persoonlijke gegevens die bezoekers aan de website invullen op onze online formulieren worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.

Golfclub Zeegersloot stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Golfclub Zeegersloot zal zich, indien we bij wet verplicht worden om persoonsgegevens te verstrekken, aan deze wettelijke verplichting houden én aan de eisen zoals deze door de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

 

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Golfclub Zeegersloot haar informatieverstrekking en dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens worden geheel anoniem verwerkt.

 

Foto’s bij nieuwberichten op de website en op social media

Beeldmateriaal van clubactiviteiten kunnen op onze media gepubliceerd worden. Daarbij zullen onze contentbeheerders uiterst zorgvuldig beoordelen welk beeldmateriaal geschikt is voor openbare publicatie. Als leden de wens hebben om niet afgebeeld te worden, dan kunnen zij dit per email kenbaar maken aan de manager. Als leden geen signaal geven, gaan we er vanuit dat zij impliciet toestemming geven om voor te komen op te publiceren beeldmateriaal.

 

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Golfclub Zeegersloot zal zich aan deze plicht houden. Indien voorgeschreven zullen we een eventueel datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

 

Privacybeleid van derden

Mogelijk treft u op de website van Golfclub Zeegersloot links aan naar andere, niet bij de golfclub behorende websites. Golfclub Zeegersloot kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Onweer protocol

 

BIJ EEN WEDSTRIJD
Als tijdens een wedstrijd onweer naderbij komt, is de wedstrijdleiding de verantwoordelijke instantie om de spelers te waarschuwen. Vóór alles geldt:

DE SPELER MAG BIJ NADEREND ONWEER ZELF BEPALEN OF DE SITUATIE TE GEVAARLIJK IS OM DOOR TE SPELEN. U MAG DAN DE WESTRIJD VERLATEN!

Daarnaast handelt de wedstrijdleiding als volgt:

 • bij onweer op minder dan 3 km afstand  gaat een langdurend alarm af via een   misthoorn/toeter. Eén langdurende toon geeft aan: onmiddellijk de baan verlaten.
 • als er weer gespeeld kan worden, horen de spelers in herhaling twee (2) korte tonen achter elkaar.
 • als er na 30 minuten geen signaal klinkt om het spel te vervolgen is de wedstrijd afgelast.

 

VRIJ SPELEN
Bij vrij golfen is de speler te allen tijd zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Op Zeegersloot rijden normaliter marshals rond die de spelers op de baan zullen trachten te waarschuwen, via persoonlijk contact of door het genoemde langdurende signaal van een misthoorn/toeter. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de persoonlijke veiligheid ligt altijd bij de speler zelf.

Nu kan het natuurlijk gebeuren dat de servicedesk of het secretariaat inmiddels gesloten is (na 18.00 uur bijvoorbeeld). En dat de manager niet aanwezig is, of de marshal. Bel dan, indien iemand geraakt is door bliksem, het noodnummer van het restaurant  06 31 00 27 09 (staat ook op de scorekaart) of bel 112.

 

Hoe weet u of het onweer (te) gevaarlijk dichtbij is?

 • Door de tijd tussen bliksem en donder te tellen. Bij dertig (30) seconden of minder: verlaat direct de baan.
 • Als dat niet mogelijk is, haast u zo snel mogelijk naar een schuilhut, zonder clubs en tas e.d. De plekken in de baan staan op de kaart aangegeven. In de hutten hangen lijsten met aanwijzingen. De hutten zijn halfopen met bliksemafleider.

 

Ga nooit:

 • onder één eenzame boom staan
 • in open veld staan
 • bij water staan

 

Maak uzelf zo klein mogelijk op de hurken. Op ruime afstand van uw stokken, tas en paraplu.

En bij twijfel: voor het spelen even buienradar en weerbericht checken!

 

Dit protocol kunt u hier downloaden.

Aspirant lidmaatschappen 2018

Geen tijd om overdag te spelen? Kies dan voor het Twilightlidmaatschap van Golfclub Zeegersloot. Onbeperkt spelen in de Twilight-tijden op de Griend-Heuvelbaan en Parkbaan. Tevens gebruik van oefencentrum met driving range en oefengreens en -bunkers.

Twilight-starttijden

Griend- en Heuvelbaan
Gedurende de zomertijd: op weekdagen na 17.00 uur en in het weekend na 15.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Parkbaan
Gedurende de zomertijd: op alle dagen na 17.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Voorwaarden

De contributie bedraagt € 46.00 per maand en wordt door het afgeven van een incassomachtiging maandelijks geïncasseerd. De contributie is inclusief de NGF-bijdrage en handicapregistratie.

Het Twilight-lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste één kalenderjaar en dient te worden opgezegd voor 1 oktober van het lopende jaar.

Een Twilight-lid is conform art. 3B van het Huishoudelijk Reglement een Aspirantlid, en:

 • Is 30 jaar of ouder.
 • Kan vanaf 6 dagen vooraf een starttijd boeken.
 • Kan vrij gebruik maken van oefencentrum (ook buiten Twilight tijden).
 • Mag deelnemen aan de Woensdag Avond Competitie (maar niet aan andere clubwedstrijden).
 • Dient in het bezit te zijn van Handicap 54 of lager.
 • Heeft geen toegang tot de Algemene Vergaderingen.
 • Mag 3x per jaar spelen buiten Twilight op de Griend-en Heuvelbaan tegen het introductie-tarief.

Inschrijven

Een vroege vogel en een avondmens? Kies dan voor Early Bird in combinatie met het Twilightlidmaatschap van Golfclub Zeegersloot. Onbeperkt spelen in de Early Bird-tijden op de Heuvelbaan en in de Twilight-tijden op de Griend-Heuvelbaan en Parkbaan. Tevens gebruik van oefencentrum met driving range en oefengreens en -bunkers.

Early Bird-starttijden

Heuvelbaan (uitsluitend 9 holes)
Gedurende de zomertijd: op alle dagen voor 09:00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen voor 09:30 uur.

Twilight-starttijden

Griend- en Heuvelbaan
Gedurende de zomertijd: op weekdagen na 17.00 uur en in het weekend na 15.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Parkbaan
Gedurende de zomertijd: op alle dagen na 17.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Voorwaarden

De contributie bedraagt € 66,50 per maand en wordt door het afgeven van een incassomachtiging maandelijks geïncasseerd. De contributie is inclusief de NGF-bijdrage en handicapregistratie.

Het Twilight en Early Bird-lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste één kalenderjaar en dient te worden opgezegd voor 1 oktober van het lopende jaar.

Een Twilight en Early Bird-lid is conform art. 3B van het Huishoudelijk Reglement een Aspirantlid, en:

 • Is 30 jaar of ouder.
 • Kan vanaf 6 dagen vooraf een starttijd boeken.
 • Kan vrij gebruik maken van oefencentrum (ook buiten Twilight en Early Bird-tijden).
 • Mag deelnemen aan de Woensdag Avond Competitie (maar niet aan andere clubwedstrijden).
 • Dient in het bezit te zijn van Handicap 54 of lager.
 • Heeft geen toegang tot de Algemene Vergaderingen.
 • Mag 3x per jaar spelen buiten Twilight en Early Bird-tijden op de Griend- en Heuvelbaan tegen het introductie-tarief.

Inschrijven

Het Parkbaanlidmaatschap biedt u de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van onze prachtige Parkbaan. Tevens kunt u ook gebruikmaken van het oefencentrum met driving range en oefengreens en -bunkers.

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn beschikt over een prachtige 9 holes-baan, genaamd de Parkbaan. Deze uitdagende Par 3 baan is een uitstekende baan om uw spel als beginnende golfer te oefenen en voor de meer ervaren speler biedt de baan een behoorlijke uitdaging voor het “korte werk”.
Voor de Parkbaan is geen afslagtijdsreservering noodzakelijk en u kunt na 9 holes een pauze inlassen in het clubhuis alvorens een 2e ronde te starten.

Voorwaarden

Spelen op de Parkbaan is toegestaan aan hen die een baanpermissie hebben ontvangen van een PGA golfprofessional in Nederland dan wel tenminste in het bezit zijn van het Nederlandse Golfvaardigheidbewijs (HCP 54).

Parkbaanleden van Golfclub Zeegersloot hebben ook de mogelijkheid om drie keer per jaar, mits in het bezit van het Golfvaardigheidsbewijs, de 18 holes Griend- en Heuvelbaan te spelen tegen het tarief voor introducees.

Bovendien worden er voor de Parkbaanleden enkele leuke wedstrijden georganiseerd door onze wedstrijdcommissie en de Parkbaancommissie en kunnen zij deelnemen aan een aantal clubactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de bridgemiddagen in het winterseizoen.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 480,- per jaar, incl. de NGF bijdrage (u ontvangt een pasje).

U kunt dan ook uw handicapregistratie via de club laten verlopen. Het Parkbaanlidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 12 maanden en dient te worden opgezegd voor 1 oktober van elk jaar.

Een Parkbaanlid is conform art. 3B van het Huishoudelijk Reglement een Aspirantlid.

Inschrijven

Rechten en plichten aspiranten

Aspirant-leden, zoals bedoeld in art. 3B van het Huishoudelijk Reglement, hebben geen recht om de Algemene vergadering bij te wonen en derhalve geen stemrecht en mogen geen derden op de baan introduceren.

Rechten Aspirant-leden
 • Speelrecht op de Parkbaan en het oefencentrum
 • Het recht om 3x per jaar de Griend- en Heuvelbaan te spelen tegen introductietarief (mits in bezit van minimaal hcp 54)
 • Bij een gesloten Parkbaan door weersomstandigheden, het recht om gratis 9 holes op de Heuvelbaan te spelen (mits in bezit van minimaal hcp 54). Het boeken van een starttijd kan hierbij uitsluitend via de Servicedesk. Met de opmerking dat na 10:00 uur de mogelijkheden beperkt zijn, vanwege de spelers die vanaf de Griendbaan komen.
 • Het recht op toegang tot het ledendeel van de website
 • Het recht om onder door het bestuur te stellen regels deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals:
  • Golfwedstrijden op de Parkbaan op uitnodiging tegen een vast te stellen tarief
  • Golfwedstrijden op de Griend- en Heuvelbaan op uitnodiging tegen een vast te stellen tarief bij voorkeur het introductietarief
 • Bridgewedstrijden
 • Festiviteiten b.v. ter gelegenheid van jubilea
 • De Golfweek

Plichten Aspirant-leden

 • Tot betaling van de jaarlijkse contributie zoals in het Huishoudelijk Reglement nader is omschreven
 • Tot naleving van de bepalingen van de Statuten, reglementen en besluiten van de vereniging
 • Aan het bestuur die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de taken van de vereniging
 • Tot naleving van de bepalingen opgenomen in de overeenkomsten tussen de vereniging en derden
 • Tot naleving van de Statuten, reglementen en besluiten van de NGF, alsmede tot naleving van de door de NGF van toepassing verklaarde bepalingen met betrekking tot wedstrijden en etiquette
 • Alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen die de NGF in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging
 • Alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen die door de vereniging in naam van de leden zijn aangegaan

Gewone lidmaatschappen 2018

Golfclub Zeegersloot is een golfvereniging die de jeugd een warm hart toedraagt. De golfclub werkt met het programma “Committed to Jeugd” van de NGF en heeft daarom ook een speciaal lidmaatschap voor deze doelgroep ontwikkeld.

Algemene info

 • Contributie per jaar: € 132,50 / € 236,00 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • U kunt gedurende het gehele jaar instappen en de contributie zal dan naar rato berekend worden.

Committed to Jeugd

Golfclub Zeegersloot werkt met het programma “Committed to Jeugd” van de NGF. Dit is een compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere leuke activiteiten, speciaal voor de jeugd. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd en spelniveau.

Lid worden?

Bij golfclub Zeegersloot krijgt de jeugd de kans om eerst met de golfsport kennis te maken voor ze besluit lid te worden. Na 2 proeflessen en 2 trainingen verwachten wij wel een beslissing. Neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie: jeugd@zeegersloot.nl.

Jeugdleden tot en met 10 jaar betalen per jaar een contributie van € 132,50. Dat is inclusief de jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Jeugdleden van 11 tot en met 20 jaar betalen € 236,00, ook inclusief de jaarlijkse bijdrage aan de NGF. De kosten voor de jeugdlessen in 2017 zijn € 100,-. Hiervoor krijg je 16 lessen van een uur door een van onze professionals, en evenveel trainingen van een van onze jeugdcoaches.

Per betalende (groot)ouder (gewoon lidmaatschap of maandlidmaatschap) één GRATIS jeugdlidmaatschap (excl. NGF bijdrage) voor een (klein)kind met een leeftijd tot en met 20 jaar.

Moet je al eigen clubs hebben?

Nee, zeker niet de eerste lessen! De golfpro’s hebben een aantal clubs in verschillende maten. Als je jeugdlid wordt, kun je voor de beginperiode een setje clubs in bruikleen krijgen. Hiervoor vragen wij wel een borgsom. Informatie over deze leensets is verkrijgbaar bij de coördinator lessen. Bij de Golfshop kun je alle golfbenodigdheden kopen.

Wat voor activiteiten worden er georganiseerd?

Half maart spelen we de jaarlijkse openingswedstrijd van de jeugd. Gedurende het jaar zijn er maandbekerwedstrijden, vakantiewedstrijden, winterwedstrijden en jeugdcompetitie. Als je een handicap hebt, kun je aan veel meer wedstrijden deelnemen, dan wanneer je nog een beginner bent. In december spelen we nog een Sinterklaas-wedstrijd om het jaar af te sluiten.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis maken, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn kent een lidmaatschap speciaal voor jongeren met een leeftijd van 21 tot en met 29 jaar. Hiermee mogen ze tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van alle faciliteiten van Golfclub Zeegersloot.

Algemene info

 • Contributie per jaar: € 531,- of per maand: € 55,50 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • U kunt gedurende het gehele jaar instappen en de contributie zal dan naar rato berekend worden. Dit lidmaatschap kan elke maand ingaan en heeft een minimum duur van 1 kalenderjaar. Voor het maandbedrag dient een incassomachtiging te worden afgegeven.

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op alle banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan legio wedstrijden zoals: clubkampioenschappen, competities etc
 • Voor een gereduceerd tarief golfen op meer dan 12 banen in Zuid en Noord Holland

Er is bij het lidmaatschap voor jongeren geen sprake van entreegeld en/of een renteloze lening.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot is een warme, laagdrempelige en toekomstgerichte golfvereniging. Dit bewijzen de vele activiteiten binnen en buiten wedstrijdverband. De golfbaan mag zich volgens insiders met recht de parel van de regio noemen.

Onze golfbanen bieden golfers behalve veel variatie en uitdagingen in het golfspel, unieke uitzichten op het vlakke Westnederlandse polderlandschap en dat op minder dan 25 minuten rijden van de grote Randstadsteden.

De volgroeide 18-holes wedstrijdbaan en onze kortere maar mooie par-3-baan, dragen de specifieke kenmerken van een park- en polderbaan. Het uitgebreide oefencentrum heeft veel les- en oefenfaciliteiten met alle trainingsmogelijkheden voor de beginnende, de gevorderde, maar ook de topgolfer. Golfschool Zeegersloot heeft zijn standplaats op onze club.

Het gewone lidmaatschap kent 2 mogelijkheden:

1. Regulier lidmaatschap met entreegeld en verstrekken van een renteloze lening

 • Contributie per jaar: € 1108,00 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: € 650,00
 • Renteloze lening: € 1.800,00
 • Totaal 1ste jaar: € 3558,00

In de daaropvolgende jaren is alleen de jaarcontributie verschuldigd.

2. Regulier lidmaatschap zonder entreegeld en renteloze lening (ook maandlidmaatschap genoemd)

 • Contributie per maand: € 118,00 (incl. NGF-bijdrage); incassomachtiging vereist.
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • Totaal per jaar: € 1416,00

Het reguliere lidmaatschap kan elke maand ingaan en heeft een minimum duur van één kalenderjaar.

Genoemde contributies bij 1 en 2 zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op alle banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan ruim 100 wedstrijden zoals: clubkampioenschappen, competities etc
 • Voor een gereduceerd tarief golfen op meer dan 12 banen in Zuid- en Noord Holland

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn kent een lidmaatschap speciaal voor senioren van 80 jaar of ouder. Hiermee mogen ze tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van alle faciliteiten van Golfclub Zeegersloot.

Onze golfbanen bieden golfers behalve veel variatie en uitdagingen in het golfspel, unieke uitzichten op het vlakke Westnederlandse polderlandschap en dat op minder dan 25 minuten rijden van de grote Randstadsteden.

De volgroeide 18-holes wedstrijdbaan en onze kortere maar mooie par-3-baan, dragen de specifieke kenmerken van een park- en polderbaan. Het uitgebreide oefencentrum heeft veel les- en oefenfaciliteiten met alle trainingsmogelijkheden voor de beginnende, de gevorderde, maar ook de topgolfer. Golfschool het Groene Hart heeft zijn standplaats op onze club.

Het Senior Plus lidmaatschap kent 2 mogelijkheden:

1. Senior Plus lidmaatschap met entreegeld en verstrekken van een renteloze lening

 • Contributie per jaar: € 563,00 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: € 650,00
 • Renteloze lening: € 1.800,00
 • Totaal 1ste jaar: € 3013,00

In de daaropvolgende jaren is alleen de jaarcontributie verschuldigd.

2. Senior Plus lidmaatschap zonder entreegeld en renteloze lening (ook maandlidmaatschap genoemd)

 • Contributie per maand: € 59,50 (incl. NGF-bijdrage); incassomachtiging vereist.
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • Totaal per jaar: € 714,00

Het senior plus-lidmaatschap kan elke maand ingaan en heeft een minimum duur van één kalenderjaar.

Genoemde contributies bij 1 en 2 zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op alle banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan ruim 100 wedstrijden zoals: clubkampioenschappen, competities etc
 • Voor een gereduceerd tarief golfen op meer dan 12 banen in Zuid- en Noord Holland

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot kent naast alle hiervoor genoemde lidmaatschappen nog drie speciale varianten om lid te zijn van onze golfclub.

Zakenleden
Meer informatie over een zakelijk lidmaatschap of sponsorovereenkomst is op de pagina Business te vinden.

Buitengewone leden
Contributie per jaar: € 107,00 (excl. NGF-bijdrage). Wanneer een buitengewoon lid gebruik wenst te maken van de baan, dan moet de dan geldende greenfee worden betaald.

Optieleden
Contributie per jaar: € 125,- (incl. NGF-bijdrage). Wanneer een optielid gebruik wenst te maken van de baan, dan moet de dan geldende greenfee worden betaald.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Het (Groot)ouder/(klein)kind lidmaatschap is een aantrekkelijk lidmaatschap. Elke (groot)ouder/lid (regulier lidmaatschap) mag een (klein)kind gratis als lid aanmelden met de mogelijkheid om het tegen een aantrekkelijk tarief te laten deelnemen aan de jeugdlessen.

Naast het reeds bestaande gratis lidmaatschap voor kinderen van (reguliere) leden van Golfclub Zeegersloot wordt de toetredingsdrempel voor de jeugd hiermee nog verder verlaagd. Daarmee wil de club niet alleen bereiken dat ouderen langer lid blijven van de golfclub – en dus in beweging blijven – maar ook dat kinderen al vroeg kennis maken met de golfsport. Bovendien vinden veel grootouders het gezellig om op die manier samen met hun kleinkinderen activiteiten te kunnen ondernemen. Het jongste van de ruim 1200 leden van Golfclub Zeegersloot is 6 jaar. De oudste actieve speler bij de club is 91, een mooie illustratie van het feit dat het beoefenen van de golfsport nauwelijks leeftijdsgrenzen kent.

Golfclub Zeegersloot werkt met het “Committed to Jeugd”-programma van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), een compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere leuke activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en het spelniveau van de kinderen. Deze lessen worden door onze golfpro’s en jeugdcoaches gegeven op zondagochtend. Op die dag heeft de jeugd ook een eigen hoekje in het clubhuis, waar de limonade rijkelijk vloeit en allerlei spelletjes worden gedaan. De begeleiding van de kleinkinderen tijdens de lessen is in handen van de pro’s en de jeugdcoaches.
Het enthousiasme onder de jongste leden blijkt inmiddels zo groot dat ouders en grootouders via een speciale app afspraken maken om de kinderen met elkaar te laten spelen.

Voor de startende golfertjes heeft Golfclub Zeegersloot golfsetjes ‘op maat’ beschikbaar, waarmee de kinderen ook buiten de lesuren, al dan niet samen met hun (groot)ouders, kunnen spelen of oefenen. Zodra de kinderen ‘baanbevoegdheid’ hebben, mogen ze ook spelen op de Parkbaan. De meer geoefende jeugd mag uiteraard, onder de daarvoor geldende voorwaarden, ook de Griend- en Heuvelbaan bespelen en deelnemen aan wedstrijden.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Handicapregistratie

Golfclub Zeegersloot kan uw officiële handicap registreren, zonder dat u speelrechten heeft, anders dan na aanschaf van een greenfee. U kunt dan uw qualifying kaarten door onze Handicapcommissie laten verwerken. U ontvangt een NGF-pas via de club.

Jeugd

committed_to_jeugd_ngf

Golfclub Zeegersloot is ‘Committed tot jeugd’!

Met het verwerven van het certificaat ‘Committed to jeugd’ van de Nederlandse Golf Federatie omarmt Golfclub Zeegersloot volledig het streven naar een goede en vooral enthousiaste opleiding van jeugdige golfers in ons land, uiteraard in Alphen en directe omgeving in het bijzonder.

Dit streven vergt een intensieve toewijding van clubleden, die samen een commissie vormen, maar ook van de jeugdcoaches/mentoren, die voor hun taak uitgebreid en degelijk zijn opgeleid. Verder hebben de golfprofessionals van Golfschool Het Groene Hart, die hun domicilie hebben op de Zeegerslootse golfaccommodatie, een energiek aandeel in dit programma. Nauwe betrokkenheid en participatie van ouders alsmede van bestuur en andere verenigingscommissies is eveneens cruciaal voor het welslagen van deze vorm van golfopleiding.

Jeugdplan
In het breed gedetailleerd uitgewerkte jeugdplan van de vereniging, geroemd door de NGF-vertegenwoordiging om z’n overzichtelijkheid, is in fases beschreven hoe kinderen vanaf zes jaar zich het spel als het ware spelenderwijs en niet op basis van louter techniek eigen kunnen maken. Aandacht wordt bijvoorbeeld besteed aan het stimuleren van de ambitie, maar eveneens aan het hebben van plezier in golf, de sociale contacten en de verbetering naar individuele mogelijkheden en wensen. In het opleidingsprogramma zijn aspecten als oefenen en trainen op de oefenfaciliteiten, baantrainingen en het spelen van wedstrijden geïntegreerd.

Trainingsgroepen
Jeugdleden worden ingedeeld in trainingsgroepen van zes leden; ze volgen het opleidingsprogramma totdat ze een officiële golfhandicap hebben behaald. In dat programma wordt behalve aan de golftechniek, aandacht besteed aan etiquette en golfregels, sociale en emotionele aspecten, mentaliteit en teambuilding. Met de zestien lessen en zestien trainingen op basis van een jeugdlidmaatschap van € 184,00 en een trainingsbijdrage van slechts € 75,00, wordt een begin gemaakt om de basisdoelstelling te bereiken.

NK tot 12 jaar
Met het implementeren van het programma in het verenigingsleven slaat Golfclub Zeegersloot een nieuwe weg in. Die weg is in feite opengesteld direct nadat de club in 1984 werd opgericht en die onder andere gestalte kreeg door de organisatie van de landelijk bekende en gewaardeerde Nationale Minidag; op het hoogtepunt van de twintig jaar waarin dit evenement op Zeegersloot werd gehouden, deden er meer dan 250 kinderen per wedstrijddag uit het hele land mee. In 2009 is De Nationale Minidag op Zeegersloot omgedoopt in het officiële Nederlandse jeugdkampioenschap voor kinderen tot 12 jaar. De achtentwintigjarige ervaring heeft daarvoor model gestaan.

Certificaat NGF
De toekenning van het NGF-certificaat is mede geschied op basis van de continuïteitsgarantie van de vereniging. De golfclub verwacht door het implementeren van het jeugdopleidingsplan de toestroom van met name jeugdigen op het gewenste, aanvaardbare niveau te kunnen houden. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Golf Federatie hebben op 3 juni het certificaat, een schildje en een vlag uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op GC Zeegersloot.

Info jeugdlidmaatschap

Jeugd Zeegersloot
Jeugd & Clubhandicap 54

Er wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdleden onder de 14 jaar en jeugdleden van 14 jaar en ouder. Een jeugdlid hoort bij de groep 14 jaar en ouder vanaf de dag dat hij/zij 14 jaar is. Voor jeugdleden tot 14 jaar gelden de volgende regels t.a.v. het behalen van een clubhandicap.

1. GOLF-REGELEXAMEN
Jonge spelers volgen 9 verplichte regellessen. Deze lessen zijn als volgt opgebouwd:

 1. Drie of vier theorielessen aan de hand van het boek: “De belangrijkste golfregels voor de jeugd”;
 2. Eén les rekenen met Stableford en kaart invullen;
 3. Eén praktijkles op de Griendbaan;
 4. Drie of vier praktijklessen op het oefencentrum met de jeugdcoach (het oefenen van de stof uit de 3 theorielessen).

De theorielessen worden verzorgd door een lid van de Regel- en examencommissie samen met een lid van de Jeugdcommissie. De rekenles en de praktijkles op de Griendbaan worden verzorgd door een lid van de Jeugdcommissie. De lessen duren één uur, met uitzondering van de les op de Griendbaan: deze duurt ongeveer 1,5 uur. De kinderen wordt gevraagd de lesstof van te voren te bestuderen en eventuele vragen en onduidelijkheden te noteren. Gestreefd wordt naar 6 kinderen per groep. Alle lessen moeten gevolgd worden. Gemiste lessen worden ingehaald. Blijkt dat een jeugdlid na 9 lessen onvoldoende kennis heeft van regels, etiquette en kaart invullen, dan zal het betreffende jeugdlid enkele herhalingslessen moeten volgen.

Voordat een jeugdlid aan zijn Qualifying Rondes kan beginnen, dient het de 9 verplichte regellessen met goed resultaat gevolgd te hebben!

2. PRAKTISCH DEEL
Nadat het albatrossniveau is gehaald, kan een qualifying ronde worden gespeeld. Een ronde op de Griendbaan heeft de voorkeur. Het praktisch deel bestaat uit het spelen van 9 holes vanaf handicap 54 (een qualifying kaart) en het daarop behalen van ten minste 18 Stablefordpunten. Op GC Zeegersloot zal deze ronde gelopen worden met een marker die of lid is van de Jeugdcommissie of jeugdcoach is, of met een ervaren clublid. Dus niet met een familielid, vriendje of vriendin.

Deze kaart met voldoende Stablefordpunten moet ingeleverd worden bij de coördinator-lessen. Die voorziet de kaart van de aanvullende gegevens. De kaart wordt dan verwerkt en de clubhandicap is een feit. Gooi deze kaart dus niet in de Q-kaartenbak in de hal!

N.B. QUALIFYING KAARTEN GESPEELD VOORDAT HET NIVEAU ALBATROSS IS BEHAALD, WORDEN NIET GEACCEPTEERD.

Om het niveau van albatross te bereiken, is er een compleet les- en trainingsschema voor de jeugd. In de jeugdgids staat alles over lessen, trainingen en spelniveau. Het spelniveau wordt onderverdeeld in par, birdie, eagle en albatross, zie ook duidelijkheid over spelniveau door label aan tas. De taslabels worden verdiend met het afleggen van een test, waarbij bepaald wordt of een jeugdlid voldoet aan de gestelde eisen. De testen worden afgenomen door de professional of een jeugdcoach.

Jeugdleden van 14 jaar en ouder volgen de regellessen en doen schriftelijk examen bij de Regel- en examencommissie van GC Zeegersloot. Zodra zij geslaagd zijn voor de theorie en het niveau albatross hebben bereikt, kunnen ze beginnen met de qualifying rondes. Ook hier geldt voor jeugdleden dat de marker iemand is die of lid is van de Jeugdcommissie of jeugdcoach is, of een ervaren clublid. Dus niet met een familielid, vriendje of vriendin.

Jeugdleden vanaf 14 jaar worden door de Jeugdcommissie aangemeld bij de Regel- en examencommissie voor regellessen en het examen. De lesgevende professional beslist i.o.m. de coördinator lessen van de Jeugdcommissie over het juiste moment van aanmelding. Jeugdleden 14+ kunnen naast de theorielessen van de Regel- & Examencommissie ook de theorielessen voor de jeugd volgen.

NB: De regelexamen-kandidaat van 14+ dient:

 • Zelf aan te geven in welke maand hij/zij aan de lessen en het examen wil deelnemen;
 • Het door de professional getekende formulier geheel ingevuld in te leveren bij de Regel- & Examencommissie;
 • et verschuldigde les- en examengeld tijdig te voldoen!
Jeugd Zeegersloot
Hole-In-One door jeugdleden

Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk voor spelers tot en met 17 jaar (op de dag dat de hole-in-one wordt geslagen) om een hole-in-one, onder de voorwaarden als hierna vermeld, aan te melden bij de Nederlandse Golf Federatie.

Voorwaarden:

 • De hole-in-one moet geslagen zijn in een wedstrijd of Qualifying ronde.
 • De hole waarop de hole-in-one wordt gemaakt, moet voor jongens langer zijn dan 100 meter en voor meisjes langer dan 80 meter.
 • De hole-in-one moet worden aangemeld door de jeugdcommissie van een bij de NGF aangesloten vereniging, d.m.v. het opsturen van een kopie van de scorekaart.

Wat kan de speler van de NGF verwachten:

 • Opname in de NGF Hole-in-one Club voor jeugd.
 • Een certificaat op naam.
 • Een label voor aan de tas met het logo van de NGF Hole-in-One club voor jeugd.
Jeugdcoaches
Jeugdcoaches gezocht

We zijn op zoek naar nieuwe jeugdcoaches om de huidige groep uit te breiden. Het aantal jeugdleden groeit weer. Voor deze groep 6 tot 9 jarigen en de groep vanaf 14 jaar zoeken wij 1 of 2 jeugdcoaches.

Wat doet een jeugdcoach?
De jeugdcoach is vooral voorwaardenscheppend bezig. Hij of zij:

 • Bepaalt samen met de pro welk onderdeel van het spel op een training wordt aangepakt;
 • Zorgt voor de materialen die nodig zijn om een onderdeel te oefenen;
 • Geeft vorm aan de oefeningen.
 • Is lid van GC Zeegersloot

Hiervoor heeft de jeugdcoach de beschikking over de oefenmaterialen van de pro’s, een boek met oefeningen en advies van de pro.

Eens kennismaken met een ervaren jeugdcoach en het werk dat ze doen? Ze zijn regelmatig op vrijdagavond en zondagochtend te vinden op het oefencentrum of op de parkbaan. Een uurtje oefenen met 6 tot 8 jarigen of liever een groep pubers? Het kan allemaal. Er zijn ongeveer 14 tot 16 trainingen per jaar. Vakanties zijn vrij-geroosterd.

Doen?
Al onze jeugdcoaches krijgen de 2-daagse cursus jeugdcoach aangeboden, waarbij het niet gaat om zelf (beter) te leren golfen, maar: hoe leer ik het de jeugd! Deze cursus wordt door de NGF georganiseerd.
Als u interesse heeft voor het jeugdcoachschap en de cursus, neem dan contact op met de jeugdcommissie, tel. 06-41220133 (Marc de Sitter) of mail naar jeugd@zeegersloot.nl, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op!

Jeugd Zeegersloot
Jeugdige jeugd Zeegersloot

Inschrijfformulier lidmaatschap

Lidmaatschap opzeggen

Bij het beëindigen van een lidmaatschap gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement:

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient het bestuur te hebben bereikt niet later dan 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.
 2. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het bedrag van de renteloze lening worden terugbetaald, voorzover aan de verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap is voldaan en voorzover de vereniging in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen tegen de op dat moment geldende voorwaarden voor het lidmaatschap.
 3. Indien dat niet mogelijk is, worden de gegevens van de opzegger op volgorde van binnenkomst op een lijst geplaatst. Indien de vereniging niet in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen, zal terugbetaling geschieden na het aanbrengen van een nieuw lid, door het lid dat het lidmaatschap wenst te beëindigen.
 4. Indien ook dat niet mogelijk is, zal medio van het jaar volgend op het jaar van opzegging door het bestuur worden bezien wanneer tot terugbetaling van de renteloze lening kan worden overgegaan.
 5. Indien de club minder dan duizend leningen van betalende gewone leden heeft, zal er behoudens bij overlijden, geen terugbetaling gevorderd kunnen worden.