Kort verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2021.

Vanwege de Corona maatregelen werd de AV ook dit keer digitaal gehouden. Er hebben zich 76 leden aangemeld voor deze vergadering en er zijn 8 berichten van verhindering binnen gekomen.

Opening:

Door de voorzitter werd stilgestaan bij het overlijden van vier leden:

  • Jan Bochove op 31 oktober 2020
  • Okko ten Hof op 12 januari 2021
  • Elie Nieuwesteeg op 17 januari 2021
  • Peter van Wieringen op 16 mei 2021

Wij gedenken hen met eerbied en respect. Er werd een moment stilte in acht genomen.

Door de voorzitter werd gememoreerd dat we, ondanks het wat mindere voorjaarsweer, toch volop hebben kunnen golfen. Helaas is door de NGF besloten dat er dit jaar wederom geen competitie is georganiseerd. Wel hebben onze competitiespelers nog onderling tegen elkaar kunnen spelen. Hebben ze toch niet voor niets getraind!

We zijn blij met de Nieuwsbrieven. Veel lovende reacties daarover van de leden. Dank aan de leden van de communicatiecommissie onder aansturing van Nol van der Drift en aan alle kopij leverende commissies en leden.
We zijn ook heel blij dat het terras bij het restaurant weer open mag en zijn in afwachting van verdere versoepelingen. Intussen mag ook het restaurant binnen weer gasten ontvangen.
Vanwege de coronamaatregelen is de Golfweek dit jaar helaas niet doorgegaan. Dank aan de golfweekcommissie voor hun voorbereidende werk maar de uitvoering ervan zien we pas volgend jaar.

Mededelingen:

-Toename aantal nieuwe leden. Van 1 januari tot 1 mei zijn er 43 “gewogen” leden geregistreerd. Dat is heel mooi en de aanmeldingen blijven gestaag door gaan.
– Beheersovereenkomst met de Gemeente Alphen aan den Rijn is weer met 10 jaar verlengd tot 1 januari 2031.
– Tijd voor Vitaliteit is en blijft een succes. In april zijn er weer 80 nieuwe deelnemers gestart.
– U krijgt weer een Players1St enquête. Graag invullen want uw ervaringen en ideeën willen we graag weten zodat we er wellicht iets mee kunnen.
– Het werk op de drivingrange loopt vanwege het slechte weer enige vertraging op. Volg de Nieuwsbrief/Website voor de juiste planning van heropening.

Financiën:

De Jaarrekening 2020 is goedgekeurd en de op advies van de Financiële commissie is er door de AV décharge verleend aan het Bestuur. Dank daarvoor.
Door de penningmeester is een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken m.b.t. de begroting 2021 en de verwachting over 2021.

Benoemingen:

Bestuur: Elsbeth Zonnevylle is benoemd als lid en Jaap Molenaar is benoemd als voorzitter voor een tweede termijn. Tevens is afscheid genomen van Lia Krosse onder dankzegging voor al het werk dat zij voor het bestuur en daarbuiten heeft verricht.

Financiële commissie: Anne Marie van Meer en Jacques Meys zijn weer voor een termijn van drie jaar benoemd.

Gedragscommissie: Rik Suyver  is voor een nieuwe termijn benoemd als voorzitter en Babs Ras weer voor een nieuwe termijn van drie jaar als lid.

Commissie van Beroep: Leo van der Meulen is als voorzitter niet herkiesbaar en is bedankt voor zijn inzet voor deze commissie. Hans van Beek, lid van de commissie, is benoemd tot voorzitter voor een termijn eindigde per oktober 2023. Cees van Beurten is weer voor een termijn van drie jaar  benoemd. Als nieuw lid voor deze commissie is voor een termijn van drie jaar benoemd Hans Turenhout.

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot: Elsbeth Zonnevylle en Jaap Molenaar zijn met akkoord van de ledenvergadering voorgedragen voor het bestuur van deze Stichting.

Alle benoemden dank voor het feit dat zij zich wederom of voor het eerst beschikbaar hebben gesteld voor een functie in de commissie of het bestuur.

Sluiting:

Na het behandelen van de rondvraag werd de vergadering om 21:30 uur gesloten onder dankzegging aan alle digitaal aanwezigen.